Lambang HMI

 


 
Pengantar Kata

Selayang Pandang

Sejarah HMI

Asas HMI

Anggaran Dasar

Anggaran Rumah
Tangga

Lambang HMI

Independensi HMI

NIK / NDP

Pengurus Cabang

Struktur Organisasi

Program Kerja

Alumni

Album Foto

Info Cabang

Tulisan Anda

Buku Tamu

Lambang seperti tampak pada gambar di sebelah kiri Anda mempunyai makna sebagai berikut.
 1. Bentuk huruf alif: sebagai huruf hidup, melambangkan rasa optimisme bagi kelangsungan hidup HMI pada masa depan;
 2. Huruf alif merupakan angka 1 (satu):  simbol kehidupan ber-Tauhid (perasaan ber-Ketuhanan, sebagai dasar / dan semangat HMI;
 3. Bentuk perisai: lambang kepeloporan HMI;
 4. Bentuk jantung: sebagai pusat kehidupan manusia, melambangkan fungsi perkaderan HMI;
 5. Bentuk pena: melambangkan HMI organisasi mahasiswa yang senantiasa haus akan ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi;
 6. Gambar bulan bintang: lambang kejayaan umat Islam seluruh dunia;
 7. Warna hijau: lambang keimanan, keislaman,  dan kemakmuran;
 8. Lambang hitam: lambang ilmu pengetahuan;
 9. Keseimbangan warna hijau dan hitam: lambang keseimbangan, esensi, dan  kepribadian HMI;
 10. Warna putih: lambang kemurnian dan kesucian perjuangan HMI.
 11. Puncak tiga: lambang Iman, Islam, dan Ikhsan, serta wujud keterpaduan antara iman, ilmu, dan amal; dan
 12. Tulisan HMI: singkatan dari Himpunan Mahasiswa Islam.